Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Εκτύπωση


Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών


Ήδη από τη δεκαετία του '60 η Πρέσπα είχε ελκύσει το ενδιαφέρον μεμονωμένων οικολόγων, φυσιολατρών και ειδικών επιστημόνων, εξαιτίας της εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και της σπάνιας βιοποικιλότητας που διαθέτει.

Το 1990 έγινε η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για την προστασία της περιοχής με την ίδρυση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ). Πρόσωπα τα οποία συντέλεσαν καθοριστικά στην ίδρυση της ΕΠΠ ήταν ο Θύμιος Παπαγιάννης, αρχιτέκτων-χωροτάκτης και περιβαλλοντολόγος, ο Δρ Luc Hoffmann, διεθνώς γνωστός ζωολόγος και ο Δρ Γιώργος Κατσαδωράκης, βιολόγος. Αυτοί, με τη βοήθεια και τη στήριξη μιας σειράς περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων έθεσαν τα θεμέλια για την ίδρυση της ΕΠΠ. Την επίσημη πρωτοβουλία  ανέλαβαν οι «Φίλοι Πρεσπών» και το WWF International και έτσι το 1991 ιδρύθηκε η ΕΠΠ με τη συμμετοχή 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Από το 1991 η ΕΠΠ συμβάλει συστηματικά και αποτελεσματικά με πολλαπλές δράσεις στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας προωθώντας παράλληλα την αρμονική συνύπαρξη Ανθρώπου και Φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Η δράση της αποσκοπεί στην επίτευξη ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ήπια ανάπτυξη, στην προστασία απειλούμενων ειδών καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Πολύ νωρίς στην πορεία της η ΕΠΠ διείδε ότι η διαφύλαξη των πολύτιμων στοιχείων και η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής απαιτεί την αρμονική συνεργασία και τη συμμετοχή και των τριών κρατών που μοιράζονται την Πρέσπα (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Ελλάδα) και προσανατόλισε σταδιακά τις δράσεις της προς την αρχή αυτή, επιδιώκοντας να τους προσδίδει, όπου αυτό είναι δυνατόν, διασυνοριακό χαρακτήρα.


Από τον Δεκέμβριο του 2013, η ΕΠΠ είναι μέλος της IUCN (Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία της Φύσης), μίας ένωσης με πάνω από 1.200 μέλη σε 160 χώρες.
alt  alt
Τα γραφεία της ΕΠΠ στον Άγιο Γερμανό και στο Λαιμό, κτισμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Σήμερα η ΕΠΠ, που σημειωτέον εδρεύει στα χωριά Άγιος Γερμανός και Λαιμός της Πρέσπας, είναι πλέον μία περιβαλλοντική οργάνωση με αναγνωρισμένο έργο, λειτουργεί δε βασιζόμενη σε ένα δυναμικό στελεχών που κατοικούν μονίμως στην περιοχή και, κατά μεγάλο ποσοστό, προέρχονται και από αυτήν.


Η Αποστολή της ΕΠΠ


Αποστολή της ΕΠΠ είναι η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας προς όφελος των κατοίκων της, τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών.

Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ΕΠΠ:

 • Διασυνοριακή δράση: Η προστασία και η βιώσιμη ανάπτυξη της Πρέσπας απαιτεί τη συμμετοχή και την αρμονική συνεργασία και των 3 κρατών που μοιράζονται την περιοχή (Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία), έτσι όλα τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη διασυνοριακή, την περιβαλλοντική, την κοινωνική και την αναπτυξιακή τους σκοπιά και οι δράσεις να αναπτύσσονται σε διασυνοριακό επίπεδο.
 • Συνεργασία με πρόσωπα και φορείς: Η στενή συνεργασία με τους κατοίκους της Πρέσπας και τους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, οδηγεί στην κοινή αντίληψη των προβλημάτων και στην από κοινού εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.


Τομείς Δράσης


 • Προστασία της βιοποικιλότητας  και των ενδιαιτημάτων της άγριας ζωής (έρευνα και  παρακολούθηση, διαχείριση και διατήρηση υγροτόπου, προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων)
 • Προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης (προώθηση αειφόρου οικιστικής ανάπτυξης, προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας)
 • Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Πάρκου Πρεσπών, γραμματεία Πάρκου Πρεσπών και υποστήριξη της λειτουργίας του Πάρκου)
 • Υποστήριξη δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας, σε θέματα προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ευαισθητοποίηση/ Ενημέρωση (περιβαλλοντική εκπαίδευση, ίδρυση και λειτουργία διασυνοριακών κέντρων πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας)


Ενδεικτικές Δράσεις


Έρευνα και μέτρα διατήρησης για την προστασία του αργυροπελεκάνου και του ροδοπελεκάνου: Η έρευνα και εφαρμογή  διαχειριστικών μέτρων οδήγησε σε σταδιακή αύξηση των πληθυσμών. Σήμερα η Πρέσπα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνων στον κόσμο, ξεπερνώντας τα 1.000 ζευγάρια.

Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση/Δημοσιοποίηση: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από τους σημαντικούς τομείς δράσης της ΕΠΠ με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και ξεναγήσεων για το κοινό, ενώ λειτουργεί επίσης δύο Διασυνοριακά Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών, στον Άγιο Γερμανό και στο Zagradec της Αλβανίας.  

Αποκατάσταση υγρών λιβαδιών: Η αποκατάσταση των υγρών λιβαδιών στη Μικρή Πρέσπα ξεκίνησε με ένα πειραματικό τριετές πρόγραμμα (1997-2000). Στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος LIFE-Φύση (2002-2006) εφαρμόστηκε σχέδιο αποκατάστασης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Σήμερα οι εκτάσεις των υγρών λιβαδιών ξεπερνούν τα 1.000 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διαχειρίζεται η ΕΠΠ σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Προστασία και διαχείριση Μικρής Πρέσπας: Η ΕΠΠ συμμετέχει δραστικά στη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υγροτόπου με δράσεις φύλαξης και παρακολούθησης/διαχείρισης υδάτων, παραλίμνιας βλάστησης και υδρόβιας ορνιθοπανίδας σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων εφαρμόζεται βάσει ενός σχεδίου/οδηγού το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Φύση (2002-2006).

Έρευνα, παρακολούθηση και μέτρα διατήρησης των ιχθυοπληθυσμών στις λίμνες και τα ποτάμια: Η ΕΠΠ παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των ιχθυοπληθυσμών στις λίμνες μέσω δειγματοληπτικών ερευνητικών μεθόδων. Έχει επίσης εκπονήσει σχέδια δράσης για την προστασία των ενδημικών ειδών ψαριών μπράνα και πέστροφα των Πρεσπών.

Ανακατασκευή θυροφράγματος: Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE - Φύση (2002-2006) ανακατασκευάστηκε το θυρόφραγμα στη θέση Κούλα, το οποίο ρυθμίζει τη ροή των νερών από τη Μικρή προς τη Μεγάλη Πρέσπα. Με τη σωστή λειτουργία του εκσυγχρονισμένου θυροφράγματος είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των οικολογικών αναγκών της περιοχής, αλλά και των υφιστάμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Προώθηση βιολογικής και φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας: Η βιολογική καλλιέργεια του φασολιού στην Πρέσπα ξεκίνησε μετά από προσπάθειες της ΕΠΠ το 1992 με την παροχή συμβουλών σε θέματα καλλιέργειας και πιστοποίησης. Το 2009 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα για τη δημιουργία σήμανσης «Προϊόντων Προστατευόμενης Περιοχής Πάρκου Πρεσπών».

Προώθηση αειφόρου οικιστικής ανάπτυξης και προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: Η ΕΠΠ το 2005 ανέλαβε την πραγματοποίηση της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)», η οποία παραδόθηκε ως δωρεά στο Δήμο Πρεσπών και έχει επίσης εκδώσει 2 ενημερωτικούς οδηγούς για τη σωστή αναστήλωση των παραδοσιακών κτηρίων (1993-1994).

Ίδρυση και λειτουργία Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών: Από την ίδρυση του Διασυνοριακού Πάρκου  Πρεσπών, η ΕΠΠ συμμετέχει στη λειτουργία του ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη λειτουργία της γραμματείας του πάρκου. Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας η ΕΠΠ υλοποιεί ποικίλα προγράμματα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των τριών χωρών. Το 2005 ολοκληρώθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, η πρώτη κοινή μελέτη των τριών χωρών, η οποία  περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συνολική διαχείριση της περιοχής. Το 2006 ολοκλήρωσε πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης ποταμού Ντέβολι-Λίμνης Μικρή Πρέσπα (Αλβανία-Ελλάδα)», ενώ από το 2007 έχει αναλάβει μελέτη για την ανάπτυξη διασυνοριακού συστήματος παρακολούθησης των οικολογικών παραμέτρων στη λεκάνη των Πρεσπών. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση, σε διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και κυρίως των υδάτων.

Στήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ): O Φορέας Διαχείρισης ιδρύθηκε το 2003 και κύριος σκοπός του είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέσπας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΦΔΕΠΠ αποτελεί την υπεύθυνη αρχή για: τις δράσεις διαχείρισης του υγροτόπου, την προστασία και τη φύλαξη της περιοχής από παράνομες ενέργειες οι οποίες επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον (π.χ παράνομες αμμοληψίες, λαθροθηρία) και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η ΕΠΠ από την αρχή της ίδρυσης του ΦΔΕΠΠ όχι μόνο συμμετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά υποστηρίζει ενεργά τη λειτουργία του μεταφέροντας την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία της στα θέματα διαχείρισης του υγροτόπου, καθώς επίσης και μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού.


Διακρίσεις


ramsar logoΒραβείο Ραμσάρ (1999): «Για την ικανότητά της να παρακινεί και να πείθει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργάζονται για την αειφόρο διαχείριση της Πρέσπας».


goldman logoΒραβείο Goldman (2001): Διεθνής αναγνώριση για την εξαιρετική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος της Πρέσπας.


best life logoLIFE-Φύση, Βραβείο “Best of the Best” (2009): Ευρωπαϊκό βραβείο για την εφαρμογή του προγράμματος «Προστασία Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα» (2002-2007) ως ένα από τα πέντε καλύτερα προγράμματα που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελείωσαν την περίοδο 2007-2008. 


International Riverprize finalist (2012): Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών πέρασε στους 4 φιναλίστ που διεκδίκησαν το διεθνές βραβείο Thiess International Riverprize που απονέμεται από το International River Foundation της Αυστραλίας. Συμμετείχε με το έργο «Αποκατάσταση Υγρών Λιβαδιών και Διαχείριση της Μικρής Πρέσπας».


Βραβείο "Βύρων Αντίπας" 2013: Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) βράβευσε την διευθύντρια της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, Μυρσίνη Μαλακού, με το βραβείο "Βύρων Αντίπας" 2013 σε αναγνώριση του εικοσιπεντάχρονου έργου της για την προστασία της φύσης και τη στήριξη της κοινωνίας της Πρέσπας.

altΠόροι & Διαχείριση


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Έσοδα 2013
Κατά το οικονομικό έτος 2013, τα έσοδα της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών ανήλθαν στο ποσό των 769.976,00€.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα τα έσοδα από ιδρύματα ανήλθαν στο 95%, τα έσοδα από θεσμικούς φορείς στο 3%, από εταιρίες και λοιπές πηγές στο 2%.                


Οικονομικό έτος 01/07/2012 - 30/06/2013
Σύνολο εσόδων 769.976,00€

Έξοδα 2013
Όσον αφορά τα έξοδα του οικονομικού έτους 2013 (01 Ιουλίου 2012 - 30 Ιουνίου 2013) ανήλθαν στο ποσό των 915.444,00€. Το 89% των συνολικών δαπανών αφορούσε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και το υπόλοιπο 11% τα διοικητικά έξοδα και έξοδα για την εξεύρεση πόρων. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, τα έξοδα για περιβαλλοντική έρευνα και διαχείριση αποτελούν το 61%, για την περιβαλλοντική πολιτική 15%, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 12%, για εξεύρεση πόρων 3% και για διοικητικά έξοδα 9%.                


Οικονομικό έτος 01/07/2012 - 30/06/2013
Σύνολο εξόδων 915.444,00€

Δείτε τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρίας
Δείτε την έκθεση των ορκωτών λογιστών για το 2009
Δείτε την έκθεση των ορκωτών λογιστών για το 2010
Δείτε την έκθεση των ορκωτών λογιστών για το 2011
Δείτε την έκθεση των ορκωτών λογιστών για το 2012
Δείτε την έκθεση των ορκωτών λογιστών για το 2013


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Από το σύνολο των εσόδων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών από ιδρύματα, εταιρίες και θεσμικούς φορείς, οι χρηματοδότες που έχουν συνεισφέρει πάνω από το 2% των ετήσιων εσόδων μας είναι:        
Θέσεις Εργασίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Τίτλος Θέσης: Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας

Τοποθεσία εργασίας: Γραφεία της ΕΠΠ στο Λαιμό Πρεσπών

Διάρκεια εργασίας: Αορίστου χρόνου

Καθεστώς: Πλήρους απασχόλησης


Γενικός Σκοπός της Θέσης:

Ο Συντονισμός του Τμήματος Επικοινωνίας και όλων των σχετικών δράσεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός 5ετούς στρατηγικής επικοινωνίας  (2018-2022) της ΕΠΠ σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Σχεδιασμός ετήσιου πλάνου εργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την ΕΠΠ και τις δράσεις της (π.χ. έντυπα, ενημερωτικά γράμματα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video)
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Συμβολή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΠΠ σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Συντονισμός των δράσεων ερμηνείας περιβάλλοντος για τους επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της  ΕΠΠ
 • Συμμετοχή στη δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΠΠ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. έως και τις 27/09/2017.


Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.


Προσόντα Υποψηφίου


Υποχρεωτικά:

Γνώσεις:

 • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό  περιβαλλοντικών επιστημών ή/και επικοινωνίας ή/και κοινωνικών επιστημών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας  (γραπτός και προφορικός λόγος)

Εμπειρία:

 • Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε δράσεις επικοινωνίας  κατά προτίμηση στο χώρο των περιβαλλοντικών ΜΚΟ

Δεξιότητες/Ικανότητες:

 • Ικανότητα συγγραφής κειμένων για επικοινωνιακό υλικό περιβαλλοντικού περιεχομένου
 • Ικανότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων για το ελληνικό και το διεθνές κοινό
 • Δίπλωμα οδήγησης


Επιθυμητά:

Γνώσεις:

 • Γνώση δημιουργίας/διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Εμπειρία:

 •  Εμπειρία δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού περιβαλλοντικού περιεχομένου ή άλλη ενασχόληση στο χώρο του περιβάλλοντος
 •  Εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ερμηνείας περιβάλλοντος


Για να κατεβάσετε την περιγραφή της θέσης καθώς και την Αίτηση του υποψηφίου πατήστε εδώ