Ενημέρωση / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκτύπωση


Η ευαισθητοποίηση της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τομείς δράσης της ΕΠΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΠΠ πραγματοποιεί μία σειρά δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, αλλά και ενίοτε σε τριεθνές επίπεδο.

Τέλος, το 2004 η ΕΠΠ στην προσπάθειά της να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να θέσει στη διάθεση του κοινού όλη τη γνώση που είχε αποκομίσει από την αρχή της ίδρυσής της σχετικά με τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ φύσης και ανθρώπου, ίδρυσε το Κέντρο Πρεσπών για τον Άνθρωπο και τη Φύση